MIKROZID AF wipes, til hurtig desinfektion af medicinsk udstyr, 1 dåse a 150 stk (P.100.0542)

  Beskrivelse

  MIKROZID AF-servietter - 1 dåse med 200 klar-til-brug-servietter
  Alkoholbaseret hurtigdesinfektion til medicinsk udstyr i alle områder og aftørringsbare overflader af enhver art med øget infektionsrisiko og behov for kort kontakttid, f.eks:
  • Overflader tæt på patienter
  • Enheder til patientbehandling
  • Undersøgelsesbænke
  • Operationsborde med tilstødende arbejdsflader
  • Overflader på medicinsk udstyr
  Brug desinfektionsmidler med omtanke. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Produktet er ekstremt kompatibelt med metaller og plast (undtagen akrylglas og alkoholfølsomme malinger). Overhold brand- og eksplosionsbeskyttelsen ved brug af alkoholbaserede desinfektionsmidler i BR-reglen "Desinfektionsarbejde i sundhedsvæsenet". Behandl kun små områder. Aftørringsområdet afhænger af rumtemperaturen og strukturen på den overflade, der skal desinficeres. Yderligere oplysninger fås på anmodning.


  Genopfyldning af dåsen: Desinficer først dine hænder, og tag nye beskyttelseshandsker på. Sørg for, at handskerne ikke forurenes af andre aktiviteter under genopfyldningen. Låget skal genbehandles for hver genopfyldning. Under genbehandlingen desinficeres det med et alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel.

  Dette produkt er kun til professionelle slutbrugere og leveres IKKE til private brugere!

  FORSIGTIG: Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Opbevares utilgængeligt for børn.

  Faresætninger: (H226)Brandfarlig væske og damp. (H319) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H336) Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

  Forsigtighedsregler: P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges. P261 - Undgå at indånde dampe/spray, P261 - Undgå at indånde støv/røg/gas/tåge/dampe/spray, P271 - Må kun anvendes udendørs eller i et godt ventileret område, P280 - Bær beskyttelseshandsker (f.eks. nitrilgummi)/øjenbeskyttelse, P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp/opmærksomhed.

  MIKROZID AF wipes, til hurtig desinfektion af medicinsk udstyr, 1 dåse a 150 stk (P.100.0542)

   Produktets form

   SKU: P.100.0542

   23,68 € Inkl. moms 19,90 € Ekskl. moms Inkl. moms plus forsendelse Leveringstid: 3-5 arbejdsdage


    • Hurtig levering
    • Krypteret betaling
    • Log ind med din virksomhedskonto for at se priser på vægte.

    Information om medicinsk udstyr
    Dette er medicinsk udstyr. Søg råd hos en specialist, og læs indlægssedlen.

           

    Beskrivelse

    MIKROZID AF-servietter - 1 dåse med 200 klar-til-brug-servietter
    Alkoholbaseret hurtigdesinfektion til medicinsk udstyr i alle områder og aftørringsbare overflader af enhver art med øget infektionsrisiko og behov for kort kontakttid, f.eks:
    • Overflader tæt på patienter
    • Enheder til patientbehandling
    • Undersøgelsesbænke
    • Operationsborde med tilstødende arbejdsflader
    • Overflader på medicinsk udstyr
    Brug desinfektionsmidler med omtanke. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Produktet er ekstremt kompatibelt med metaller og plast (undtagen akrylglas og alkoholfølsomme malinger). Overhold brand- og eksplosionsbeskyttelsen ved brug af alkoholbaserede desinfektionsmidler i BR-reglen "Desinfektionsarbejde i sundhedsvæsenet". Behandl kun små områder. Aftørringsområdet afhænger af rumtemperaturen og strukturen på den overflade, der skal desinficeres. Yderligere oplysninger fås på anmodning.


    Genopfyldning af dåsen: Desinficer først dine hænder, og tag nye beskyttelseshandsker på. Sørg for, at handskerne ikke forurenes af andre aktiviteter under genopfyldningen. Låget skal genbehandles for hver genopfyldning. Under genbehandlingen desinficeres det med et alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel.

    Dette produkt er kun til professionelle slutbrugere og leveres IKKE til private brugere!

    FORSIGTIG: Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Opbevares utilgængeligt for børn.

    Faresætninger: (H226)Brandfarlig væske og damp. (H319) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H336) Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

    Forsigtighedsregler: P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges. P261 - Undgå at indånde dampe/spray, P261 - Undgå at indånde støv/røg/gas/tåge/dampe/spray, P271 - Må kun anvendes udendørs eller i et godt ventileret område, P280 - Bær beskyttelseshandsker (f.eks. nitrilgummi)/øjenbeskyttelse, P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp/opmærksomhed.

    Sidst set

    Footer image

    © 2024 HCTT Europe GmbH, Berlin, din partner inden for komplementær medicin siden 1998

    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa